Stofbehandlingen tilbyder

Du kan få gratis rådgivning og behandling i Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern, hvis du på den ene eller anden måde oplever problemer på grund af dit stofmisbrug. Målet for din behandling kan være ophør, reduktion eller stabilisering, og at du opnår et bedre liv både fysisk, psykisk og socialt.

Du vil ved indskrivningen få en behandler, der følger dig gennem hele forløbet. I indskrivningsperioden vil I sammen udforme en behandlingsplan, der skal beskrive hvilke mål, du har med behandlingen samt hvilke metoder, I vil arbejde med for at nå målet.

Metoderne kan fx være støttende samtaler, motiverende samtaler og kognitive samtaler.

Behandlingsforløb

Du vil ved indskrivningen få en behandler, der følger dig gennem hele forløbet. I indskrivningsperioden vil I sammen udforme en behandlingsplan, der skal beskrive hvilke mål, du har med behandlingen samt hvilke metoder, I vil arbejde med for at nå målet.

Metoderne kan fx være støttende samtaler, Motiverende samtaler og kognitive samtaler.

Der er behandlingsgaranti, og det betyder, at du har ret til et behandlingstilbud, senest 14 dage efter, at du har henvendt dig.

  • Råd og vejledning.
  • Afklarings- og motivationsforløb
  • Henvisning til anonym stofmisbrugsbehandling.
  • Individuelle, strukturerede samtaleforløb for misbrugere
  • Individuelle, strukturerede samtaleforløb for pårørende
  • Kursus og behandlingsforløb i grupper
  • Visitation til døgnbehandling, inkl. opfølgning
  • Tilbagefaldsforebyggende samtaler.
  • NADA

Hvis du er pårørende til en der har et stofmisbrug, er du også velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb for pårørende. Personen som indtager stoffer, behøver ikke at være i behandling for at du kan henvende dig som pårørende.

Dine rettigheder:

Stofbehandling tilbydes efter Serviceloven § 101 og 101a

Behandlingen er gratis.

Du har ret til at modtage råd og vejledning om dit rusmiddelproblem efter servicelovens § 10, før du vælger at søge behandling. Du har ret til at være anonym, når du ønsker vejledning.

Der er 14 dages behandlingsgaranti, hvilket betyder, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter din henvendelse. Behandlingen skal iværksættes på baggrund af en udredning. Der skal desuden udarbejdes en behandlingsplan, som udformes i samarbejde med din behandler. Behandlingsplanen skal baseres på dit behov, mål og ønsker for forandring, samt på dine eventuelle psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder - hvis de tilbyder tilsvarende behandling. Det vil sige, at du f.eks. har ret til at søge ambulant behandling i et andet privat eller offentligt tilbud, hvis tilbuddet findes på www.Tilbudsportalen.dk, når du er visiteret. Du kan ikke frit vælge døgnbehandling, hvis du er visiteret til ambulantbehandling.

Du har ret til anonym stofmisbrugsbehandling efter servicelovens 101a. Dette tilbud er gældende hvis du har et behandlingskrævende misbrug og ikke har sociale problemer. Du kan anonymt rette henvendelse til Sundhedscenter Vest på telefon 9974 1034. Vurderes du til at være inden for målgruppen til anonym stofmisbrugsbehandling, tilbydes du forløb hos en af vore samarbejdspartnere i Aarhus eller Viborg.

Stofmisbrugsbehandling:

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Anonym stofmisbrugsbehandling serviceloven § 101a:

§ 101 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale.

Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.